Home | Sitemap

Oceňovanie

Spoločnosť AGROP PLUS, s. r. o. zabezpečuje vypracovanie znaleckých posudkov u znalcov v jednotlivých odboroch.
Oceňovanie poľnohospodárskych pozemkov vykonávame priamo v našej spoločnosti. Znalecké posudky pre spoločnosť AGROP Plus, s. r. o. vypracováva Ing. Dušan Vanek znalec zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod číslom 913696 zo dňa 14.12.1994
pre odbor : Poľnohospodárstvo,
odvetvie : Odhad hodnoty poľnohospodárskej pôdy
Rastlinná produkcia ( všeobecná aj špeciálna )

Evidenčné číslo znalca 913696.

1. Vypracováva znalecké posudky :
- stanovenie všeobecnej hodnoty poľnohospodárskej pôdy
- stanovenie všeobecnej hodnoty nájmu pozemkov
- stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena
- stanovenie všeobecnej hodnoty škody na porastoch
- bilancia skrývky ornice pre stavebné povolenie

Stanovuje hodnotu pozemkov :
- orná pôda
- trvalé trávne porasty
- záhrady
- vinice
- chmeľnice

Kontaktná adresa je :

Ing. Dušan Vanek
Vrakunská cesta č. 4
821 02 Bratislava
mobil : 0903445716
e-mail : vanek.d@gmail.com
info@agropplus.sk
www.dusanvanek.sk


Evidenčné číslo znalca 915459

1. Vypracováva znalecké posudky :
- stanovenie všeobecnej hodnoty poľnohospodárskej pôdy
- stanovenie všeobecnej hodnoty nájmu pozemkov
- stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena
- stanovenie všeobecnej hodnoty škody na porastoch
- bilancia skrývky ornice pre stavebné povolenie

Stanovuje hodnotu pozemkov :
- orná pôda
- trvalé trávne porasty
- záhrady
- vinice
- chmeľnice

Ing. Janka Vaneková
Vrakunská cesta č. 4
821 02 Bratislava
Mobil: 0903225051
e-mail: jana.vanekova@gmail.com
Web stránka: www.jankavanekova.sk

Pri oceňovaní veľkých projektov spoločnosť AGROP PLUS, s. r. o. spolupracuje s Inštitútom oceňovania v Bratislave. Všetky ďalšie informácie nájdete na stránkach
www.ocenovanie.sk
Realitný softvér backOFFICE®